Regulamin Płatności Serwisu Narciarskiego

I. Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady płatności, zwrotów i reklamacji usług świadczonych przez firmę „WINTEREVENT-SHOP TOMASZ ZEGARSKI, MAGDALENA ZEGARSKA SPÓŁKA JAWNA”, z siedzibą przy ul. Kazimierza Pułaskiego 20, 85-619 Bydgoszcz, NIP: 5542974959, REGON: 382863185, zwanej dalej „Serwisem Narciarskim”.

 2. Klient, dokonując płatności lub korzystając z usług Serwisu Narciarskiego, akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie.

II. Płatności

 1. Serwis Narciarski akceptuje płatności za pomocą systemu Przelewy 24.

 2. Klient ma obowiązek dokonania płatności przed skorzystaniem z usług Serwisu Narciarskiego.

III. Zwroty

 1. Klient ma prawo do zwrotu środków w przypadku anulowania rezerwacji usług Serwisu Narciarskiego. Zwrot zostanie dokonany na konto bankowe Klienta, z którego dokonano płatności, w terminie 14 dni od daty anulacji rezerwacji.

 2. W przypadku zwrotu środków, Klient jest zobowiązany do poinformowania Serwisu Narciarskiego o swojej decyzji i przesłania pisemnego żądania zwrotu środków na adres e-mail: [adres e-mail Serwisu Narciarskiego].

IV. Reklamacje

 1. Klient ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące świadczonych usług Serwisu Narciarskiego. Reklamacje można zgłaszać na adres e-mail: [adres e-mail Serwisu Narciarskiego] lub pisemnie na adres siedziby Serwisu Narciarskiego.

 2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu oraz dane kontaktowe Klienta.

 3. Serwis Narciarski rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje Klienta o wyniku postępowania.

V. Postanowienia końcowe

 1. Serwis Narciarski zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie od daty ich opublikowania na stronie internetowej Serwisu Narciarskiego.

 2. Klient zobowiązuje się do regularnego sprawdzania Regulaminu w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.

 3. Wszelkie spory między Serwisem Narciarskim a Klientem będą rozstrzygane na drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Regulamin serwisu nart

 1. Termin wykonania usługi oraz odbioru sprzętu, określa serwis informując o tym Klienta. Serwis proponuje zakres prac natomiast Klient wybiera i akceptuje zakres w jakim zostanie wykonany serwis.

 1. Klient wybiera rodzaj usługi serwisowej która podzielona jest na 3 rodzaje: pakiet srebrny, złoty lub platynowy z których każdy oferuje inny zakres usług.

 1. Jeżeli niezbędne jest wykonanie dodatkowych prac serwisowych wynikających ze stanu dostarczonego sprzętu, serwis informuje klienta o zakresie dodatkowych prac i ich kosztów. Klient akceptuje oraz ma prawo nie zaakceptować wyceny.

 1. Pozostawiony sprzęt przyjmowany jest bez rzepów i pokrowców, chyba, że usługa została zamówiona mobilnie i klient w ramach dodatkowego zabezpieczenia do transportu użyje rzepu lub pokrowca.

 1. Deski snowboardowe przyjmowane są bez wiązań, demontaż wiązań snowboardowych przez serwisanta to koszt 39.99 zł.

 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności z wady ukryte sprzętu.

 1. Dostarczony do serwisu przez Klienta sprzęt powinien być czysty tzn. nie posiadać kurzu, błota czy śniegu. W takich przypadkach serwis może odmówić przyjęcia sprzętu lub naliczyć dodatkowe opłaty za czyszczenie. Do maszyn na jakich pracujemy nie ma możliwości włożenia brudnego sprzętu. 

 1. Serwis wykonuje usługę w celu przygotowania sprzętu do jazdy, naprawy, konserwacji oraz testów diagnostycznych. 

 1. Serwis nie jest przechowalnią nart, po upływie ustalonego terminu przechowywanie traktowane jest jako usługa magazynowa a jej koszt wynosi 5 zł/doba od pary. Serwis nie odpowiada za konsekwencje nieterminowego odbioru sprzętu.

 1. Na życzenie klienta serwis może wykonać usługę ekspresową. Koszt usługi wg. Cennika + 50% ceny.

 1. Wybierając opcję mobilną klient zobowiązany jest do odpowiedniego przygotowania sprzętu do transportu natomiast serwis zadba o odpowiednie przygotowanie do odsyłki. Serwis nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas transportu, przesyłka jest ubezpieczona, wszelkie roszczenia będą zgłaszane do podmiotu obsługującego wysyłki.

 1. Wybierając opcję mobilną wysyłany sprzęt musi być spakowany do kartonu. Jeżeli klient nie posiada swojego kartonu podczas zamawiania usługi może zamówić taki karton. Serwis nie przyjmuje przesyłek spakowanych i zawiniętych np. w folię lub inne materiały.

13. Z uwagi na zły stan techniczny lub zużycie sprzętu serwis może odmówić wykonania usługi.

14. Klient oddając swój sprzęt do naszego serwisu akceptuje wszystkie punkty regulaminu oraz cennik.